Thứ năm, 26/03/2020 - 07:00

Chủ dự án sân golf cạnh sông Đuống nợ đọng lớn, thua lỗ nhiều năm?

Dân trí

Theo các tài liệu tài chính kiểm toán của 2 công ty Hudland và Thăng Long (liên danh nhà đầu tư dự án sân golf cạnh sông Đuống) thể hiện 2 công ty này đang nợ đọng lớn, kinh doanh thua lỗ nhiều năm.

Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND (Công ty Hudland) và Công ty Cổ phần Tư vấn và Thương mại Thăng Long (Công ty Thăng Long) đang đề xuất Dự án xây dựng sân golf quốc tế Thuận Thành (cạnh sông Đuống), thuộc địa phận xã Đình Tổ (Thuận Thành, Bắc Ninh).

Đóng góp ý kiến về dự án trên, Bộ Tài chính đã tỏ ra “nghi ngờ” về năng lực tài chính của liên danh nhà đầu tư nói trên.

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, Luật Đất đai quy định về điều kiện năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư là “Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên”.

“Như vậy, Dự án sân golf quốc tế Thuận Thành có quy mô sử dụng 98 ha đất, với tổng mức đầu tư khoảng 797 tỷ đồng. Theo quy định thì nhà đầu tư đề xuất Dự án phải đảm bảo góp vốn chủ sở hữu thực hiện Dự án không thấp hơn 119,55 tỷ đồng (15% tổng mức đầu tư) để thực hiện Dự án” – Bộ Tài chính nêu ý kiến.

Theo hồ sơ Dự án, nhà đầu tư dự kiến phương án tài chính với cơ cấu vốn chủ sở hữu 159,4 tỷ đồng (chiếm 20% tổng vốn đầu tư); vốn vay và huy động 637,6 tỷ đồng (80% tổng vốn đầu tư) để thực hiện Dự án.

Chủ dự án sân golf cạnh sông Đuống nợ đọng lớn, thua lỗ nhiều năm? - 1

Mô hình Dự án Sân golf quốc tế Thuận Thành.

Công ty Hudland nợ phải trả chiếm gần 50% tổng cộng nguồn vốn

Bộ Tài chính chỉ rõ, theo các tài liệu báo cáo tài chính kiểm toán của 2 công ty (liên danh nhà đầu tư) như sau:

Tại thời điểm 30/6/2019, vốn chủ sở hữu của Công ty Hudland là 418 tỷ đồng (trong đó: vốn góp của chủ sở hữu là 200 tỷ đồng là cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết (trong đó Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị góp 102 tỷ đồng, chiếm 51% cổ phần), Quỹ đầu tư phát triển là 80,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 137,2 tỷ đồng...).

Tài sản ngắn hạn của công ty là 641,7 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là 79,5 tỷ đồng; hàng tồn kho và phải thu ngắn hạn, chiếm 85,8% tài sản ngắn hạn, trong đó hàng tồn kho là 117,6 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn khoảng 433,03 tỷ đồng (trong đó có khoản cho Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị - là công ty góp vốn chủ sở hữu vay số tiền 120 tỷ đồng với mức lãi suất tính lãi là 10%/năm). Nợ phải trả là 359,6 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả ngắn hạn là 314,27 tỷ đồng (chiếm 87,4% nợ phải trả); Nợ phải trả dài hạn là 45,4 tỷ đồng; bất động sản đầu tư là 78 tỷ đồng.

“Như vậy việc đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu dựa trên nguồn vốn vay, trong khi công ty đang phải thực hiện các nghĩa vụ thanh toán công nợ lớn (nợ phải trả chiếm gần 50% tổng cộng nguồn vốn, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn), điều này dẫn đến rủi ro trong việc thực hiện nghĩa vụ theo cam kết đảm bảo huy động vốn đầu tư thực hiện Dự án” – Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Ngoài ra, hàng tồn kho, khoản nợ ngắn hạn và khoản phải thu của Công ty Hudland tương đối lớn cho thấy công ty đang bị chiếm dụng vốn, khả năng thanh toán của công ty phụ thuộc lớn vào công tác thu hồi công nợ và công tác bán hàng tồn kho, có thể ảnh hưởng đến dòng tiền để thực hiện Dự án.

Đồng thời, ngoài việc đầu tư cho tài sản cố định, đầu tư hoạt động tài chính kinh doanh, vốn chủ sở hữu của Công ty Hudland còn phải tiếp tục đầu tư cho các dự án dang dở. Song, hồ sơ Công ty Hudland cũng chưa thuyết minh rõ đơn vị sử dụng vốn góp để thực hiện Dự án này hay kinh doanh các ngành nghề khác, vì vậy, chưa có cơ sở để xem xét, đánh giá về năng lực tài chính của Công ty Hudland.

Công ty Thăng Long kinh doanh thua lỗ nhiều năm liên tiếp

Tại thời điểm ngày 31/12/2018 vốn chủ sở hữu của Công ty Thăng Long là 87,3 tỷ đồng (trong đó, vốn góp của chủ sở hữu là 100 tỷ đồng là cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 12,6 tỷ đồng...); nợ phải trả là 5,18 tỷ đồng, không có nợ dài hạn. Tài sản ngắn hạn là 57,2 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là 211 triệu đồng; phải thu ngắn hạn là 56,3 tỷ đồng, chiếm 98,4% tài sản ngắn hạn. Đầu tư tài chính dài hạn là 33,7 tỷ đồng, chiếm 95,6% tài sản dài hạn.

Chủ dự án sân golf cạnh sông Đuống nợ đọng lớn, thua lỗ nhiều năm? - 2

Khu đất ven sông Đuống dự kiến xây dựng Sân golf quốc tế Thuận Thành.

Trong giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018, Công ty Thăng Long không phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2018 kinh doanh thua lỗ (-) 917 triệu đồng, lỗ lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2018 là (-) 12,7 tỷ đồng.

Từ các vấn đề trên cho thấy Công ty Thăng Long đang bị mất vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ nhiều năm liên tiếp; ngoài ra Công ty Thăng Long đang bị chiếm dụng vốn ngắn hạn lớn, chiếm 60% tổng tài sản, trong đó chủ yếu là cho các cổ đông của Công ty Thăng Long vay với mức lãi suất 0%/năm.

Những điều này cho thấy rủi ro của Công ty Thăng Long trong việc huy động vốn thực hiện Dự án. Ngoài ra, hồ sơ Công ty Thăng Long cũng chưa thuyết minh rõ đơn vị sử dụng vốn góp để thực hiện Dự án này hay kinh doanh các ngành nghề khác.

“Từ những nội dung trên, Bộ Tài chính chưa có cơ sở đưa ra ý kiến đánh giá về khả năng đáp ứng nguồn vốn chủ sở hữu thực hiện Dự án, năng lực tài chính của Liên danh nhà đầu tư. Đề nghị cơ quan đăng ký đầu tư yêu cầu nhà đầu tư bổ sung báo cáo về danh mục các khoản đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư; cam kết và phương án huy động vốn làm cơ sở để cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, đánh giá việc đáp ứng điều kiện quy định về vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư” – Bộ Tài chính nêu ý kiến.

Nguyễn Dương

Tin liên quan

Mới nhất

Đáng quan tâm