Được phép mang tiền thưởng từ casino ra nước ngoài?

(Dân trí) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Theo đó, người chơi được trả tiền thưởng bằng ngoại tệ và có thể được chuyển ra nước ngoài…
 
Theo dự thảo này, người chơi được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ và được mang, chuyển số ngoại tệ trả thưởng ra nước ngoài theo quy định sau: Trường hợp người chơi nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt. Được bán ngoại tệ cho ngân hàng, được phép lấy đồng Việt Nam hoặc chuyển số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài. Cùng với đó, người chơi sẽ được ngân hàng xác nhận để mang số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài. Được nộp số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng vào tài khoản ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép.
Theo đó, người chơi được trả tiền thưởng bằng ngoại tệ và có thể được chuyển ra nước ngoài…

Theo đó, người chơi được trả tiền thưởng bằng ngoại tệ và có thể được chuyển ra nước ngoài…

Trong trường hợp nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ chuyển khoản thì số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ tài khoản chuyên dùng của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài sang tài khoản của người chơi mở tại ngân hàng được phép. Số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ tài khoản chuyên dùng của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài sang tài khoản của người chơi mở tại nước ngoài.

Khi thực hiện nộp ngoại tệ vào tài khoản của người chơi, xác nhận về số ngoại tệ mang ra nước ngoài hoặc thực hiện giao dịch trả thưởng qua tài khoản, ngân hàng được phép có trách nhiệm kiểm tra, lưu giữ chứng từ có liên quan theo quy định.

Người chơi có thể ủy quyền cho doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài liên hệ với ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch nộp, chuyển ngoại tệ, chuyển đổi đồng tiền quy ước ra ngoại tệ, xin cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước theo quy định.

Theo đó, người chơi được trả tiền thưởng bằng ngoại tệ và có thể được chuyển ra nước ngoài…

Thời gian gần đây, có rất nhiều tỉnh xin phép Bộ Kế hoạch và Đầu tư mở dịch vụ casino tại các điểm du lịch của họ.

Mệnh giá của đồng tiền quy ước cũng được dự thảo để cập đến, theo đó mệnh giá được phép ghi bằng đồng Việt Nam hoặc bằng một loại ngoại tệ chuyển đổi. Việc sử dụng đồng tiền quy ước có mệnh giá ghi bằng đồng tiền của nước có chung biên giới với Việt Nam chỉ được thực hiện tại Điểm kinh doanh trò chơi có thưởng tại Khu vực biên giới. Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài được quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước sang đồng Việt Nam hoặc các ngoại tệ khác. Tỷ giá chuyển đổi căn cứ theo tỷ giá niêm yết của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng.

Người chơi được phép đổi đồng tiền quy ước ra ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam trong trường hợp chơi không hết hoặc trúng thưởng bằng đồng tiền quy ước tại doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và được sử dụng số ngoại tệ đổi từ đồng tiền quy ước để thực hiện các giao dịch quy định.

Việc thanh toán bằng thẻ tín dụng được quy định như sau: doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài được chấp nhận thẻ tín dụng của người chơi để đổi đồng tiền quy ước khi tham gia các trò chơi điện tử có thưởng. Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài chỉ được nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam từ ngân hàng thanh toán thẻ.

Thời gian gần đây, có rất nhiều tỉnh xin phép Bộ Kế hoạch và Đầu tư mở dịch vụ casino tại các điểm du lịch của họ.

 Minh Phan