Vượt qua hàng loạt yêu cầu của Liên hợp quốc

Để đáp ứng các yêu cầu của Liên hợp quốc, nhóm tác giả đã thực hiện nghiên cứu, tính toán, thiết kế, cải tiến, sử dụng giải pháp đồng bộ, trong đó có nhiều giải pháp cho các cụm, hệ thống khác nhau nhằm nâng cao tính năng chiến-kỹ thuật, biến đổi xe thiết giáp chở quân BTR-152 thành xe thiết giáp cứu thương có tính năng tương đương với xe thiết giáp cứu thương của các nước tiên tiến. (đọc thêm)