Trạm trộn bê tông bức tử môi trường sống.

Trạm trộn bê tông bức tử môi trường sống.