Trái tim chỉ có một, hãy yêu quý trái tim của mình

Trái tim chỉ có một, hãy yêu quý trái tim của mình. (đọc thêm)