Tiến hành lập hàng rào cứng quanh Trung tâm mua sắm trái phép chống lệnh Chủ tịch tỉnh

Tiến hành lập hàng rào cứng quanh Trung tâm mua sắm trái phép chống lệnh Chủ tịch tỉnh