Phỏng vấn ông Antonio Espada Cid, Tổng Giám đốc của Signify tại Việt Nam

Phỏng vấn ông Antonio Espada Cid, Tổng Giám đốc của Signify tại Việt Nam (đọc thêm)