Ông Nguyễn Bá Bồng, Phó Trưởng ban Tổ chức - Chính sách Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam

Ông Nguyễn Bá Bồng, Phó Trưởng ban Tổ chức - Chính sách Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam (đọc thêm)