Nước thải đen từ nhà máy xi măng đổ ra môi trường. (Clip do người dân cung cấp)

Nước thải đen từ nhà máy xi măng đổ ra môi trường. (Clip do người dân cung cấp) (đọc thêm)