Nước bùn thải chảy ra hòa vào sông Lạch Giang, nghi gây chết hơn 2,7 triệu con tôm

Nước bùn thải chảy ra hòa vào sông Lạch Giang đến các hồ nuôi thủy sản (đọc thêm)