Người đi bộ Nhật Bản cúi đầu cám ơn khi được ô tô nhường đường

Người đi bộ Nhật Bản cúi đầu cám ơn khi được ô tô nhường đường (đọc thêm)