Người dân trồng cam chia sẻ về việc cam rụng hàng loạt.

Người dân trồng cam chia sẻ về việc cam rụng hàng loạt.