Người dân bức xúc khi rác thải không được thu gom

Rác ù ứ ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân (đọc thêm)