Mọi sinh hoạt của Nhung bây giờ đều phụ thuộc vào người khác

Mọi sinh hoạt của Nhung bây giờ đều phụ thuộc vào người khác (đọc thêm)