Mở gói thầu tài chính chương trình “Sữa học đường” Hà Nội

Sữa học đường Hà Nội: Vinamilk đưa giá dự thầu thấp hơn đối thủ 130 tỷ đồng