Lay ơn nở muộn, mất giá…dân lo mất tết

Lay ơn nở muộn, mất giá…dân lo mất tết (đọc thêm)