Không chờ nổi kết luận chính thức, Asanzo vội tuyên bố mở cửa trở lại

Không chờ nổi kết luận chính thức, Asanzo vội tuyên bố mở cửa trở lại (đọc thêm)