Học sinh lội suối, băng rừng để đi dẫn nước về dùng

Học sinh lội suối, băng rừng để đi dẫn nước về dùng.