GS Hồ Ngọc Đại: “Tôi chỉ có mục đích duy nhất”

GS Hồ Ngọc Đại: “Hôm nay tôi đến họp đây với ý kiến duy nhất, tìm mọi cách xác nhận bộ sách này cho năm học mới. Khi bộ sách bị loại, tôi không oán trách Hội đồng thẩm định bởi họ làm đủ trách nhiệm. Bộ sách công nghệ của chúng tôi thực nghiệm 40 năm và dạy Công nghệ giáo dục tại Nga. Trong 40 năm đó, tôi không hề xa rời việc dạy học trong nhà trường. Từ những gì nghiên cứu, thực nghiệm, tôi chịu trách nhiệm với những gì mình viết ra. Vì lí lẽ đó, tôi cho rằng không thể sửa chữa.” (đọc thêm)