Đưa thiếu nữ về với gia đình sau một năm bị bán.

Đưa thiếu nữ về với gia đình sau một năm bị bán. (đọc thêm)