Đi bộ giật lùi 800 km đến gặp tổng thống vì mục đích bảo vệ môi trường

Đi bộ giật lùi 800 km đến gặp tổng thống vì mục đích bảo vệ môi trường (đọc thêm)