Con ước mình không bệnh để bố mẹ không bỏ đi !

Con ước mình không bệnh để bố mẹ không bỏ đi ! (đọc thêm)