Cóc cưỡi trên lưng trăn vội vàng đi tránh bão

Cóc cưỡi trên lưng trăn vội vàng đi tránh bão