Cấp quốc tịch Việt Nam cho 18 người Lào

Cấp quốc tịch Việt Nam cho 18 người Lào