Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá về công tác triển khai giáo dục nghề nghiệp năm 2019

Năm 2019, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đạt hơn 2,338 triệu người, chiếm 103,5% kế hoạch năm và bằng 105,8% so với năm 2018... (đọc thêm)