Black Friday: Xếp hàng 20 phút để thanh toán, ô tô không còn chỗ đậu

Black Friday: Xếp hàng 20 phút để thanh toán, ô tô không còn chỗ đậu