Bệnh nhân COPD được đo hô hấp ký đánh giá tình trạng bệnh.

Bệnh nhân COPD được đo hô hấp ký đánh giá tình trạng bệnh.