Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2017

Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2017 thành 2 đợt: Đợt 1: Tháng 5 năm 2017; Đợt 2: Tháng 11 năm 2017 (không tuyển Nghiên cứu sinh). Các thông tin chi tiết về tuyển sinh như sau:

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015; Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014; Quyết định chuyển đổi chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ kèm theo Quyết định số 4435/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 10 năm 2012; Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009; Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2017 thành 02 đợt:

- Đợt 01: Tháng 5 năm 2017;

- Đợt 02: Tháng 11 năm 2017 (không tuyển Nghiên cứu sinh).

Các thông tin chi tiết về tuyển sinh như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

1. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh:

- Cao học (CH): 771 (271 quân sự, 500 dân sự);

- Nghiên cứu sinh (NCS): 80 (53 quân sự, 27 dân sự). Thông tin về đề tài nghiên cứu và cán bộ hướng dẫn NCS xem chi tiết ở Phụ lục I.

Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2017 - 1

2. Các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ (Đợt 01):

- Kỹ thuật hoá học;

- Khoa học máy tính;

- Hệ thống thông tin;

- Kỹ thuật phần mềm;

- Kỹ thuật rađa - dẫn đường;

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (gồm các chuyên ngành hẹp):

+ Tự động hóa;

+ Điều khiển các thiết bị bay.

- Kỹ thuật điện tử;

- Cơ kỹ thuật;

- Cơ học vật rắn;

- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;

- Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt (gồm các chuyên ngành hẹp):

+ Xây dựng công trình quốc phòng;

+ Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm;

- Kỹ thuật cơ khí động lực (gồm các chuyên ngành hẹp):

+ Kỹ thuật Ô tô - máy kéo;

+ Kỹ thuật Tăng-Thiết giáp;

+ Kỹ thuật Động cơ nhiệt;

+ Kỹ thuật Xe máy công binh, Máy xây dựng.

- Kỹ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành hẹp):

+ Công nghệ chế tạo máy;

+ Gia công áp lực;

- Kỹ thuật cơ điện tử;

- Chỉ huy, quản lý kỹ thuật;

- Quản lý khoa học và công nghệ.

3. Các ngành đào tạo trình độ tiến sĩ:

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá;

- Kỹ thuật cơ khí động lực;

- Kỹ thuật cơ khí;

- Cơ kỹ thuật;

- Cơ học vật rắn;

- Kỹ thuật điện tử;

- Kỹ thuật rađa - dẫn đường;

- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;

- Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt;

- Toán ứng dụng;

- Cơ sở toán học cho tin học;

- Chỉ huy, quản lý kỹ thuật.

II. TUYỂN SINH CAO HỌC

1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.

2. Điều kiện về văn bằng dự thi:

Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện sau đây:

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ. Những trường hợp này không phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi (ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi căn cứ theo Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 15/2014/ TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, chi tiết ở Phụ lục II);

- Đã tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ (ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ căn cứ theo Khoản 2, Khoản 3, khoản 4 Điều 6 Thông tư số 15/2014/ TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ) . Những trường hợp này phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi;

- Danh mục các học phần bổ sung kiến thức cho đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi nhưng đã tốt nghiệp đại học nhiều năm trước khi đăng ký dự thi và ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi xem chi tiết ở Phụ lục II.

- Danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành khác được dự thi theo từng ngành, chuyên ngành đào tạo: Phụ lục II

3. Điều kiện về thâm niên công tác:

a) Đối với các ngành kỹ thuật: Người có bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên thuộc ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi có Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học. Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

b) Đối với ngành Chỉ huy, quản lý kỹ thuật:

Là cán bộ Quân đội được Cục Cán bộ/Tổng cục Chính trị cử về học dự khóa đào tạo sau đại học ngành Chỉ huy, quản lý kỹ thuật năm học 2017-2018 kèm theo Công văn số 1992/CB-ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Cục trưởng Cục Cán bộ/Tổng cục Chính trị.

c) Đối với ngành Quản lý khoa học và công nghệ: Người dự thi là lãnh đạo hoặc chuyên viên các đơn vị Quản lý khoa học công nghệ của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, quản lý sản xuất kinh doanh và phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến ngành Quản lý khoa học và công nghệ (kể cả những người tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên). Trong hồ sơ cần có giấy xác nhận của cơ quan hoặc quyết định phân công công tác (có công chứng).

4. Thời gian đào tạo: 02 năm.

5. Các môn thi tuyển gồm:

a) Môn không chủ chốt của ngành, chuyên ngành đào tạo (môn cơ bản);

b) Môn chủ chốt của ngành, chuyên ngành đào tạo (môn cơ sở ngành);

c) Môn ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc tiếng Nga): theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Thí sinh có năng lực ngoại ngữ thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (Tiếng Anh, tiếng Nga) được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam (Tiếng Anh , tiếng Nga);

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài (Tiếng Anh, tiếng Nga);

+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh, tiếng Nga) được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 căn cứ theo Thông tư số 15/2014/ TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hoặc tương đương (căn cứ theo bảng Tham chiếu quy đổi, chi tiết ở Phụ lục II) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận;

- Danh mục các môn thi tuyển cho từng ngành (xem ở Phụ lục III).

6. Đối tượng và chính sách ưu tiên:

a) Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh nếu thuộc một trong những đối tượng sau:

- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

b) Chính sách ưu tiên:

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng một điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi (môn cơ bản, môn cơ sở ngành)

7. Hồ sơ dự thi gồm:

a) Đơn xin dự thi (theo mẫu);

b) Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng);

c) Các chứng chỉ bổ túc kiến thức;

d) Lý lịch khoa học (theo mẫu);

e) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của bệnh viện đa khoa (có thời hạn trước 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi);

f) Bản sao giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);

g) Bản sao giấy tờ hợp pháp về đối tượng miễn ngoại ngữ (nếu có);

h) 03 ảnh 3 x 4, hai phong bì có dán tem và ghi đầy đủ địa chỉ người nhận trên phong bì.

III. TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH

1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

2. Điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh:

Người dự tuyển NCS phải đáp ứng đầy đủ 05 điều kiện:

a) Có một trong hai loại bằng tốt nghiệp sau:

- Có bằng tốt nghiệp Cao học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển và có ít nhất 01 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành (theo quy định của HVKTQS);

- Trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp Cao học thì phải có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Điểm trung bình tốt nghiệp Đại học phải được xếp hạng Khá trở lên và có ít nhất 02 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành (theo quy định của HVKTQS);

- Danh mục những văn bằng được dự xét tuyển cho từng chuyên ngành, xem ở Phụ lục IV.

b) Có bài luận về dự định nghiên cứu:

- Trình bày rõ ràng về đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được;

- Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo;

- Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu;

- Các nhiệm vụ nghiên cứu (trình bày chi tiết nội dung sẽ thực hiện)

- Đề xuất người hướng dẫn trên cơ sở sự đồng thuận bằng văn bản của người được đề xuất.

c) Có hai thư giới thiệu:

- Hoặc của hai nhà khoa học có chức danh khoa học (GS, PGS, TS) cùng chuyên ngành;

- Hoặc của một nhà khoa học có chức danh khoa học (GS, PGS, TS) cùng chuyên ngành và của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh;

- Những người viết thư giới thiệu phải có ít nhất 6 tháng đã cùng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển.

d) Trình độ ngoại ngữ: Phải có một trong các loại chứng chỉ (văn bằng) sau đây:

- Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tối thiểu cấp độ B1 hoặc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển NCS, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học đào tạo trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 Khung Châu Âu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền:

+ Tiếng Anh: IELTS 4.5; TOEFL 450 PBT, 133 CBT, 43 iBT; TOEIC 450; Cambridge Exam Preliminary PET; BEC Business Preliminary; BULATTS 40 (Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được);

+ Tiếng Nga (TRKI 1);

- Các thí sinh quân sự phải thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ tại Học viện Khoa học Quân sự theo Quyết định số 1018/QĐ-BQP ngày 04/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Hướng dẫn số 371/HD-NT-B4 ngày 07/5/2012 của Cục Nhà trường/BTTM;

- Bằng Tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài (thuộc 2 thứ tiếng: Anh, Nga);

- Bằng Tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ (thuộc 2 thứ tiếng: Anh, Nga).

e) Về thâm niên công tác: Người dự tuyển NCS cần có ít nhất hai năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng kí dự thi kể từ khi tốt nghiệp đại học. Riêng đối với ngành “Chỉ huy, quản lý kỹ thuật”, ngoài các trường hợp được Cục Cán bô/Tổng cục Chính trị cử đi học dự khóa NCS ngành Chỉ huy, quản lý kỹ thuật năm học 2017-2018 kèm theo Công văn số 1927/CB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Cục trưởng Cục Cán bộ/Tổng cục Chính trị, người dự tuyển NCS là lãnh đạo hoặc chuyên viên các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, phải có ít nhất 5 năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan và có Chứng chỉ Quốc phòng - An ninh do cơ quan có thẩm quyền cấp (Học viện sẽ xem xét cụ thể Chứng chỉ lúc nộp Hồ sơ).

3. Dự kiến các hướng nghiên cứu xét tuyển NCS năm 2017: Phụ lục I

4. Thời gian đào tạo:

a) Hệ tập trung: Thời gian tập trung liên tục là 4 năm đối với người có bằng kỹ sư, 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ.

b) Hệ không tập trung: Là hệ không tập trung học tập - nghiên cứu liên tục tại Học viện, nhưng phải có tổng thời gian học và nghiên cứu như quy định đối với nghiên cứu sinh hệ tập trung, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Học viện KTQS để thực hiện đề tài nghiên cứu.

5. Hồ sơ dự tuyển gồm có:

a) Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);

b) Lý lịch khoa học (theo mẫu);

c) Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của bệnh viện đa khoa;

d) Các văn bản:

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm tương ứng;

- Bài luận về dự định nghiên cứu (dài từ 3 đến 4 trang A4, theo mẫu) ;

- Thư giới thiệu (theo mẫu);

- Văn bản xác nhận trình độ ngoại ngữ;

- Quyết định hoặc công văn của cơ quan cử/cho phép đi học (phải ghi rõ: cam kết tạo điều kiện để NCS thực hiện hình thức đào tạo đã lựa chọn tại mục a).

e) Bản sao chụp các bài báo khoa học đã công bố;

f) Hai ảnh 3 x 4, hai phong bì có dán tem và ghi đầy đủ địa chỉ người nhận trên phong bì.

IV. THI TUYỂN, ĐỊA ĐIỂM DỰ THI

1. Thi tuyển:

- Kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 01 năm 2017 của Học viện KTQS được tổ chức vào ngày 13, 14 tháng 5 năm 2017;

- Xét tuyển NCS từ ngày 15 tháng 5 năm 2017;

- Giấy báo dự thi sẽ được gửi cho thí sinh thông qua địa chỉ trên phong bì thư nộp kèm hồ sơ. Thời gian gửi giấy báo dự thi trước ngày 19/4/2017.

2. Địa điểm dự thi: Tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

V. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ

1.Thời gian phát hành hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 06/01/2017 đến 14/4/2017.

2. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

- Tại Hà Nội: Phòng Sau đại học - Học viện Kỹ thuật Quân sự;

- Tại TP Hồ Chí Minh: Đại diện phía Nam - Học viện Kỹ thuật Quân sự.

3. Thời hạn nộp hồ sơ dự thi:

a) Thời hạn nộp hồ sơ dự thi cao học:

- Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi (các đối tượng phải học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển):

+ Tại Hà Nội: từ ngày 09/02/2017 đến 28/02/2017;

+ Tại TP Hồ Chí Minh: từ ngày 13/02/2017 đến 03/3/2017.

- Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi từ ngày 09/3/2017 đến 16/4/2017.

b) Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển NCS: từ ngày 06/01/2017 đến 16/4/2017.

( Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại).

VI. ÔN TẬP VÀ HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

Lịch học cụ thể được thông báo tại các bảng tin của Phòng Sau đại học và trên website của Học viện KTQS: http://mta.edu.vn. Dự kiến các mốc thời gian như sau:

1. Tại Hà Nội:

- Tổ chức học bổ sung kiến thức từ ngày 04/3/2017 đến 05/4/2017. Thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức từ ngày 09/02/2017 đến 28/02/2017.

- Tổ chức các lớp ôn thi tuyển sinh từ ngày 27/3/2017 đến 10/5/2017. Thời gian đăng ký ôn tập: từ ngày 01/3/2017.

2. Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

- Tổ chức học bổ sung kiến thức từ ngày 09/3/2017 đến 09/4/2017. Thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức từ ngày 13/02/2017 đến 03/3/2017.

- Tổ chức các lớp ôn thi tuyển sinh từ ngày 12/4/2017 đến 10/5/2017. Thời gian đăng ký ôn tập: từ ngày 01/3/2017 đến 03/4/2017.

VII. DỰ KIẾN THỜI ĐIỂM CÔNG BỐ KẾT QUẢ TUYỂN SINH, KHAI GIẢNG KHÓA HỌC:

1. Thời điểm công bố kết quả tuyển sinh: từ 19/6/2017 đến 26/6/2017.

2. Khai giảng khóa học: từ 15/8/2017 đến 22/8/2017.

VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

1. Tại Hà Nội: Phòng Sau đại học - Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Địa chỉ: Tầng 8 - nhà S4 - khu A/Học viện KTQS (số 236 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội). Điện thoại: 069.515.319; 069.515.320; 069.515. 321, 0437.558.307; 0438.361.789.

2. Tại TP Hồ Chí Minh: Đại diện phía Nam - Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Địa chỉ: Số 71 đường Cộng Hoà, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 069. 662.644; 0838.113.660; 0982.316.226; 0982.100.111.

Thông tin chi tiết xem tại Website http://mta.edu.vn

GIÁM ĐỐC

Đã ký

Thiếu tướng

GS,TSKH Nguyễn Công Định

MỚI NHẤT
Trường ĐH Y tế Công cộng tuyển thêm mã ngành và tổ hợp xét tuyển mới
Trường ĐH Y tế Công cộng tuyển thêm mã ngành và tổ hợp xét tuyển mới

(Dân trí) - Phòng đào tạo trường ĐH Y tế Công cộng cho biết, năm 2017 nhà trường mở thêm hai mã ngành mới gồm Công tác xã hội và Dinh dưỡng học. Bên cạnh đó, nhà trường cũng mở thêm tổ hợp xét tuyển mới cho các ngành đào tạo.

Thứ tư, 22/02/2017 - 09:28

Thêm nhiều phương thức, tổ hợp môn mới xét tuyển vào Đại học Huế 2017
Thêm nhiều phương thức, tổ hợp môn mới xét tuyển vào Đại học Huế 2017

(Dân trí) - Ngày 21/2, TS. Nguyễn Công Hào, Trưởng Ban Khảo thí Đại học Huế cho biết trong kỳ xét tuyển sinh 2017 năm nay vào Đại học Huế sẽ có nhiều điểm mới, tăng cơ hội thêm cho thí sinh.

Thứ ba, 21/02/2017 - 01:00

ĐH Oxford bác bỏ thông tin mở cơ sở ở Pháp
ĐH Oxford bác bỏ thông tin mở cơ sở ở Pháp

(Dân trí) - Trao đổi với CNBC hôm 20/2, Đại học Oxford bác bỏ thông tin rằng trường sẽ sớm phá luật 700 năm của mình và mở cơ sở đầu tiên ở nước ngoài nhằm né áp lực của việc vương quốc Anh rời liên minh châu Âu (Brexit).

Thứ hai, 20/02/2017 - 11:17

Trường ĐH Đà Lạt được đào tạo Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh
Trường ĐH Đà Lạt được đào tạo Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh

(Dân trí) - Ngày 18/2, Trường ĐH Đà Lạt đã công bố quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường ĐH Đà Lạt được đào tạo trình độ Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh. Đây là ngành học thứ 8 của trường được đào tạo trình độ thạc sỹ.

Thứ bảy, 18/02/2017 - 06:09

ĐH Quảng Nam được đào tạo 800 chỉ tiêu trong ngân sách
ĐH Quảng Nam được đào tạo 800 chỉ tiêu trong ngân sách

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ thuộc diện trong ngân sách nhà nước năm 2017 của Trường ĐH Quảng Nam. Theo đó, 12 ngành đào tạo ĐH hệ chính quy tuyển 1.040 chỉ tiêu, trong đó có 700 chỉ tiêu trong ngân sách, 340 chỉ tiêu ngoài ngân sách.

Thứ sáu, 17/02/2017 - 04:53

Đại học Đà Lạt dự kiến tuyển sinh 3.200 chỉ tiêu năm 2017
Đại học Đà Lạt dự kiến tuyển sinh 3.200 chỉ tiêu năm 2017

(Dân trí) - Ngày 17/2, thông tin từ trường Đại học Đà Lạt cho biết, dự kiến năm 2017 trường tuyển sinh 3.200 chỉ tiêu cho 31 ngành học.

Thứ sáu, 17/02/2017 - 04:40

Thí sinh chỉ được phép lựa chọn sơ tuyển Quân đội hoặc Công an
Thí sinh chỉ được phép lựa chọn sơ tuyển Quân đội hoặc Công an

(Dân trí) - Các trường Quân đội và trường Công an đều chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất). Chính vì thế, thí sinh đã tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Công an thì không tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Quốc phòng.

Thứ sáu, 17/02/2017 - 12:44

Năm 2017 Đại học Y dược Cần Thơ tuyển sinh 1300 chỉ tiêu
Năm 2017 Đại học Y dược Cần Thơ tuyển sinh 1300 chỉ tiêu

(Dân trí) - Sáng 17/2, thông tin từ trường Đại học Y dược Cần Thơ cho biết, dự kiến năm 2017 trường tuyển 1.300 sinh viên cho 8 ngành học.

Thứ sáu, 17/02/2017 - 08:08

Apollo English tổ chức lễ trao chứng chỉ quốc tế Cambridge cho học viên khu vực phía Nam
Apollo English tổ chức lễ trao chứng chỉ quốc tế Cambridge cho học viên khu vực phía Nam

Ngày 12/2/2017, tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam đã tổ chức buổi lễ trao chứng chỉ quốc tế Cambridge cho hơn 200 học viên xuất sắc phía Nam đã hoàn thành tấm vé“Tự tin chinh phục thế giới”.

Thứ tư, 15/02/2017 - 01:30

Quy trình làm bài thi tổ hợp
Quy trình làm bài thi tổ hợp

(Dân trí) - Thí sinh là học sinh lớp 12 năm học 2016-2017 đăng ký dự thi bài thi tổ hợp nào thì phải thi tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó.

Thứ tư, 15/02/2017 - 08:23

Trường ĐH Quy Nhơn không tuyển sinh hệ cao đẳng năm học 2017-2018
Trường ĐH Quy Nhơn không tuyển sinh hệ cao đẳng năm học 2017-2018

(Dân trí) - Ngày 13/2, TS. Lê Xuân Vinh, Trưởng Phòng Đào tạo - Trường ĐH Quy Nhơn cho biết, kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017, trường sẽ xét tuyển 4.885 chỉ tiêu cho 38 ngành đào tạo đại học. Năm nay, trường tiếp tục không tuyển hệ cao đẳng.

Thứ hai, 13/02/2017 - 02:54

Hai chương trình đào tạo của ĐH Bách khoa Đà Nẵng đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á
Hai chương trình đào tạo của ĐH Bách khoa Đà Nẵng đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á

(Dân trí) - Trường ĐH Bách khoa trực thuộc ĐH Đà Nẵng vừa được Tổ chức kiểm định chất lượng của mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á khu vực Đông Nam Á (AUN - QA) chứng nhận đạt tiêu chuẩn với điểm đánh giá đứng thứ hai khu vực đối với chương trình tiên tiến của hai ngành điện tử - viễn thông và hệ thống nhúng.

Thứ hai, 13/02/2017 - 01:48

ĐÁNG QUAN TÂM
ĐH Hồng Đức tuyển sinh gần 1.900 chỉ tiêu
ĐH Hồng Đức tuyển sinh gần 1.900 chỉ tiêu

(Dân trí) - Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) vừa công bố đề án tuyển sinh Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ) năm 2017. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh năm nay, nhà trường tuyển 1.860 chỉ tiêu vào bậc ĐH và CĐ.

Chủ nhật, 12/02/2017 - 06:30

Năm 2017 Đại học Cần Thơ dự kiến tuyển sinh 9.000 chỉ tiêu
Năm 2017 Đại học Cần Thơ dự kiến tuyển sinh 9.000 chỉ tiêu

(Dân trí) - Đại học Cần Thơ vừa công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2017, với dự kiến 9.000 chỉ tiêu (trong đó đào tạo tại khu Hòa An: 900 chỉ tiêu) cho 79 ngành học. Đối tượng tuyển là các thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo điều 6 của quy chế tuyển sinh hệ chính quy năm 2017.

Thứ bảy, 11/02/2017 - 08:25

Trường ĐH Công nghệ TPHCM được đào tạo ngành Kỹ thuật Y sinh
Trường ĐH Công nghệ TPHCM được đào tạo ngành Kỹ thuật Y sinh

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga vừa ký quyết định cho phép trường ĐH Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy ngành Kỹ thuật Y sinh và được tuyển sinh trong năm 2017 này.

Thứ năm, 09/02/2017 - 04:40

ĐH Kinh tế Đà Nẵng điều chỉnh khẩn phương án tuyển sinh 2017
ĐH Kinh tế Đà Nẵng điều chỉnh khẩn phương án tuyển sinh 2017

(Dân trí) - Chiều 9/2, ĐH Kinh tế Đà Nẵng vừa có thông báo khẩn về việc điều chỉnh phương án tuyển sinh năm 2017. Theo đó, năm học 2017 - 2018, trường sẽ tiếp tục tuyển sinh các tổ hợp môn truyền thống thay vì bỏ đi như phương án tuyển sinh công bố trước đó.

Thứ năm, 09/02/2017 - 03:49

Toàn cảnh tuyển sinh của Đại học Quốc gia TPHCM trong năm 2017
Toàn cảnh tuyển sinh của Đại học Quốc gia TPHCM trong năm 2017

(Dân trí) - ĐH Quốc gia TPHCM vừa công bố thông tin tuyển sinh năm 2017, theo đó ngoại trừ trường ĐH Quốc tế được tổ chức thêm kỳ thi kiểm tra năng lực theo dạng SAT II để tuyển sinh, các đơn vị thành viên còn lại chủ yếu tuyển theo 3 phương thức.

Thứ năm, 09/02/2017 - 11:09

Cơ hội nhận học bổng toàn phần trường quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội
Cơ hội nhận học bổng toàn phần trường quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội

Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS Hà Nội) đang nhận hồ sơ ứng tuyển Chương trình Học bổng toàn phần UNIS Hà Nội 2017-2018 để vào học tại trường đến hết lớp 12 và trân trọng mời các thí sinh đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ.

Thứ năm, 09/02/2017 - 10:00

TPHCM đổi lịch thi lớp 10 để “tránh” kỳ thi THPT quốc gia
TPHCM đổi lịch thi lớp 10 để “tránh” kỳ thi THPT quốc gia

(Dân trí) - Tránh cập rập với thời điểm thi THPT quốc gia, TPHCM sẽ thay đổi thời gian thi tuyển vào lớp 10. Dự kiến kỳ thi sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 thay cho vào ngày 11 và 12/6 như năm trước.

Thứ năm, 09/02/2017 - 01:00

TPHCM sẽ tổ chức thi thử THPT quốc gia
TPHCM sẽ tổ chức thi thử THPT quốc gia

(Dân trí) - Trong tháng 5/2017, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tổ chức kỳ thi thử THPT quốc gia cho học sinh lớp 12 để các em làm quen do kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới.

Thứ tư, 08/02/2017 - 06:30

Nghệ An: Học phí ngành Y dược tăng lên gần 1,4 triệu đồng/tháng vào năm 2020
Nghệ An: Học phí ngành Y dược tăng lên gần 1,4 triệu đồng/tháng vào năm 2020

(Dân trí) - Tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định về mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ học kỳ 2, năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021. Trong đó, mức học phí ngành Y dược cao nhất, lên tới gần 1,4 triệu đồng/tháng vào năm 2020.

Thứ ba, 07/02/2017 - 04:30

ĐH Kinh tế Đà Nẵng có mức học phí cao nhất là 17,5 triệu đồng/năm
ĐH Kinh tế Đà Nẵng có mức học phí cao nhất là 17,5 triệu đồng/năm

(Dân trí) - Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2017. Theo đó, các ngành đào tạo có mức học phí cao nhất của trường đại học công lập trực thuộc ĐH Đà Nẵng này là 17,5 triệu đồng/năm.

Thứ hai, 06/02/2017 - 04:02

10 trường nội trú có học phí đắt nhất thế giới
10 trường nội trú có học phí đắt nhất thế giới

(Dân trí) - Khi tiền không phải là vấn đề, những gia đình giàu có trên thế giới chọn lựa ngôi trường nào để con em họ có được sự giáo dục tốt nhất có thể? Trong số 10 trường nội trú có học phí đắt nhất thế giới (từ 1,1 tỷ đồng đến hơn 2,4 tỷ đồng một năm), Thụy Sỹ có tới 8 trường.

Thứ sáu, 27/01/2017 - 10:31

Thêm hai trường tại TPHCM công bố phương án tuyển sinh năm 2017
Thêm hai trường tại TPHCM công bố phương án tuyển sinh năm 2017

(Dân trí) - Trong tuần này, thêm 2 trường đại học tại TPHCM công bố phương án tuyển sinh dự kiến của năm 2017. Trong đó, cả trường ĐH Mở TPHCM và trường ĐH Kinh tế TPHCM đều dự kiến có thêm những ngành mới.

Thứ ba, 24/01/2017 - 04:40