161.107 tin tức, video về "

sử dụng vốn nhà nước

"
Ba phương án thành lập cơ quan chuyên trách đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ba phương án thành lập cơ quan chuyên trách đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Theo ý kiến của Thủ tướng, việc thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và Luật Tổ chức Chính phủ.