259.325 tin tức, video về "

hoạt động khẳng định chủ quyền

"
Nhân điển hình giữ gìn biển, đảo

Nhân điển hình giữ gìn biển, đảo

Biển, đảo là máu thịt của Tổ quốc. Những người làm nhiệm vụ giữ biển, giữ đảo và những người đang ngày đêm hoạt động khẳng định chủ quyền trên biển... có thể coi là linh hồn của phần máu thịt ấy. Việc động viên tinh thần, bảo đảm vật chất để những người hoạt động trên biển, trên đảo luôn đủ khả năng giữ gìn vững chắc chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, quân đội và toàn xã hội.