309.282 tin tức, video về "

báo cáo tài chính nhà nước

"
Từ năm 2018, Việt Nam bắt đầu thực hiện báo cáo tài chính Nhà nước

Từ năm 2018, Việt Nam bắt đầu thực hiện báo cáo tài chính Nhà nước

Toàn bộ các nội dung về tài sản Nhà nước, nợ phải trả của Nhà nước, nguồn vốn Nhà nước, kết quả hoạt động tài chính Nhà nước... đều sẽ được thể hiện trong báo cáo tài chính Nhà nước (phạm vi toàn quốc và phạm vi tỉnh). Theo đó, báo cáo tài chính Nhà nước đầu tiên sẽ được lập theo số liệu tài chính năm 2018.