12.335 tin tức, video về "

độc đoán

"
Bệnh viện thuê giám đốc để tránh độc đoán, chuyên quyền?

Bệnh viện thuê giám đốc để tránh độc đoán, chuyên quyền?

Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính xây dựng dự thảo mô hình Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát, thuê, bổ nhiệm Giám đốc bệnh viện, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo đơn vị, khoa, phòng… nhằm tránh độc đoán, chuyên quyền. Theo đó, người giữ cương vị Giám đốc không còn là người có quyền cao nhất tại bệnh viện.