HĐND Đà Nẵng quyết định mức thu nhập cho nhân tài đặc biệt?

(Dân trí) - HĐND thành phố Đà Nẵng quyết định mức thu nhập và hỗ trợ chỗ làm việc cho các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt của thành phố.

Theo dự thảo tờ trình Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định, HĐND thành phố này quyết định mức thu nhập và hỗ trợ chỗ làm việc cho các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt của thành phố.

“Tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính đảm bảo đời sống của người lao động và gia đình người hưởng lương. Việc trả lương đúng là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc, thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao cống hiến làm việc”- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan soạn thảo) nhận định.

HĐND Đà Nẵng quyết định mức thu nhập cho nhân tài đặc biệt? - 1

Thành phố Đà Nẵng.

Dự thảo nghị quyết cũng đề xuất cho phép HĐND thành phố Đà Nẵng quyết định trong phạm vi ngân sách của mình các hình thức hỗ trợ đầu tư xây dựng các khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển. Đồng thời cho phép các dự án đầu tư hạ tầng khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển được hưởng ưu đãi thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

Theo cơ quan soạn thảo, đây là mức ưu đãi thuế tương đương với mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với doanh nghiệp công nghệ cao và trước đây đã được Chính phủ đề xuất với Quốc hội tại dự thảo Luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

Việc cho phép HĐND quyết định mức hỗ trợ đối với các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo để đảm bảo các doanh nghiệp được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cao hơn thuế suất thông thường theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

HĐND thành phố Đà Nẵng sẽ quyết định nhiều vấn đề

Về quản lý tài chính- ngân sách, dự thảo nghị quyết đề xuất: Năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2021-2025, Chính phủ xem xét trình Quốc hội quyết định tỷ lệ điều tiết cho ngân sách thành phố để đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội và các dự án mang tính chất khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho thành phố Đà Nẵng 70% số tăng thu so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (sau khi thực hiện thưởng vượt thu theo quy định của Luật ngân sách nhà nước).

Thành phố Đà Nẵng thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Sau khi ngân sách thành phố đảm bảo đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, HĐND thành phố được quyết định: Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố, cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn còn dư để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách và chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước; tỷ lệ trích nguồn thu được để lại theo quy định để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý có số thu lớn cho phù hợp…

HĐND thành phố Đà Nẵng cũng được quyết định cho phép các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị- xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý được sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư để tăng chi đầu tư, mua sắm, hoạt động chuyên môn của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chi thu nhập tăng thêm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dẫn báo cáo của Đà Nẵng sau khi đảm bảo nguồn cải cách tiền lương theo quy định và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách do Trung ương ban hành thì nguồn cải cách tiền lương của ở địa phương này còn dư khá lớn, không sử dụng làm giảm hiệu quả sử dụng ngân sách địa phương. Đến hết tháng 12/2019 còn dư trên 3.000 tỷ đồng kể cả nguồn trích tại các cơ quan đơn vị và sau khi dự kiến chi cho đầu tư xây dựng cơ bản. Dự kiến năm 2020 sẽ dư khoảng 9.500 tỷ đồng.

“Việc thực hiện chi thu nhập bình quân tăng thêm sẽ nâng cao thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thành phố đảm bảo cuộc sống, chi phí sinh hoạt tại một đô thị phát triển nhanh, góp phần tạo động lực để thi hành công vụ hiệu quả”- Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân tích.

Ngoài ra, dự thảo nghị quyết cũng đề xuất HĐND thành phố Đà Nẵng quyết định áp dụng trên địa bàn thành phố: Phí, lệ phí chưa được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí; tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định theo luật.

Việc thực hiện chính sách này phải đảm bảo có lộ trình phù hợp với trình độ và yêu cầu phát triển của thành phố; tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành nghề ưu đãi đầu tư và đảm bảo sự thống nhất thị trường, không cản trở lưu thông hàng hoá, dịch vụ.

Nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, người lao động có trình độ (kể cả người Việt Nam và người nước ngoài) được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, phụ cấp và thu nhập từ kinh doanh phát sinh tại Khu công nghệ thông tin tập trung, Khu công nghệ cao Đà Nẵng trong 5 năm kể từ khi bắt đầu làm việc nhưng không quá năm 2025.

Thế Kha

Link nội dung: https://dantri.com.vn/xa-hoi/hdnd-da-nang-quyet-dinh-muc-thu-nhap-cho-nhan-tai-dac-biet-20200226144745073.htm