Nghệ An: Ba năm tinh giản gần 1.600 công chức, viên chức

(Dân trí) - Theo báo cáo của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, trong giai đoạn từ năm 2015 – 2017, toàn tỉnh đã thực hiện tinh giản được 1.577 công chức, viên chức.

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII về báo cáo kết quả giám sát của HĐND về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đánh giá về kết quả đạt được, PCT HĐND tỉnh Nghệ An Cao Thị Hiền cho rằng, trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2017, UBND tỉnh đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII (ảnh B.N.A).
Toàn cảnh kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII (ảnh B.N.A).

UBND tỉnh Nghệ An cũng đã kịp thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Trong 3 năm (2015 - 2017), toàn tỉnh đã tinh giản được 64 công chức, 1.392 viên chức và 121 công chức cấp xã. UBND tỉnh Nghệ An cũng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và đến nay cơ bản đã chấm dứt việc hợp đồng làm công việc chuyên môn trong các cơ quan hành chính. Toàn tỉnh đã rà soát, tuyển dụng vào biên chế 976 lao động hợp đồng và chấm dứt hợp đồng lao động đối với 1.762 người.

Tuy nhiên HĐND tỉnh Nghệ An cũng phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế, tổ chức bộ máy bên trong của một số sở, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cấp huyện chưa tinh gọn, chưa cân đối với biên chế được giao; vẫn còn có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa một số đơn vị sự nghiệp;

PCT HĐND tỉnh Nghệ An cũng có 13 nhóm kiến nghị, đề xuất đối đối với UBND tỉnh, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan đến tổ chức bộ máy; biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động… trong đó kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại để giảm tối đa tổ chức bên trong, các tổ chức trung gian của cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Cần ban hành quy định cụ thể tiêu chí về thành lập các Ban, chi cục, các phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; quy định hợp lý số lượng cấp phó phòng. Về biên chế công chức, viên chức đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần quản lý chặt chẽ biên chế và số người làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Rà soát việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức không đúng quy trình, tiêu chuẩn để xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Nguyễn Phê

Link nội dung: https://dantri.com.vn/xa-hoi/nghe-an-ba-nam-tinh-gian-gan-1600-cong-chuc-vien-chuc-20181002155621684.htm