Quy định mới nhất về thủ tục công nhận tiêu chuẩn GS,PGS

(Dân trí) - Dự thảo mới nhất về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm GS, PGS vừa được Văn phòng Chính phủ đưa ra lấy ý kiến. Theo đó, có nhiều điểm mới so với dự thảo trước đây.

Toàn văn Dự thảo về công nhận tiêu chuẩn GS,PGS xem TẠI ĐÂY

Quy định mới nhất về thủ tục công nhận tiêu chuẩn GS,PGS - 1

Công khai hồ sơ ứng viên

Theo dự thảo, ứng viên thực hiện xét tại cơ sở giáo dục đại học theo kế hoạch hàng năm, căn cứ nhu cầu xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, Hiệu trưởng quyết định việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Hội đồng Giáo sư cơ sở có từ 9 (chín) đến 15 (mười lăm) thành viên. Để có đủ số lượng thành viên, Hiệu trưởng có thể mời giáo sư, phó giáo sư ở trong và ngoài nước tham gia hoặc có thể liên kết với cơ sở giáo dục đại học khác để thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo của cơ sở giáo dục đại học đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

Các thành viên Hội đồng trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ về hồ sơ của ứng viên. Đánh giá và kết luận đối với từng hồ sơ.Trên cơ sở đó, mỗi thành viên Hội đồng viết bản nhận xét có ký tên, nêu rõ ưu, nhược điểm của từng hồ sơ.

Thông qua danh sách những ứng viên đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu công khai có ghi rõ họ tên của người bỏ phiếu.

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học và báo cáo kết quả xét lên Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước xét và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cho ứng viên.

Hồ sơ điện tử của ứng viên phải công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học (nơi nhận hồ sơ của ứng viên) và trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành làm nhiệm vụ "giúp việc"

Với quy định trên, theo dự thảo, nhiệm vụ của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành là giúp Hội đồng Giáo sư nhà nước xác định năng lực chuyên môn, kết quả nghiên cứu và năng lực ngoại ngữ của ứng viên theo từng chuyên ngành.

Xét và thẩm định hồ sơ của các ứng viên do Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Tổng hợp kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư và báo cáo lên Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Nhiệm vụ của Hội đồng Giáo sư nhà nước, tổ chức thu nhận, phân loại hồ sơ của ứng viên theo ngành, chuyên ngành theo đề nghị của các cơ sở giáo dục đại học và chuyển đến các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Xem xét và thông qua danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư do các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề xuất.

Giúp Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước hướng dẫn hoạt động của các Hội đồng Giáo sư ở cơ sở và các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Tổ chức thu nhận, phân loại hồ sơ của ứng viên theo ngành, chuyên ngành theo đề nghị của các cơ sở giáo dục đại học và chuyển đến các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Xem xét và thông qua danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư do các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề xuất.

Hội đồng Giáo sư nhà nước tổ chức thu nhận báo cáo của các cơ sở giáo dục đại học, phân loại hồ sơ của ứng viên theo ngành, liên ngành, công khai hồ sơ của ứng viên trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước và chuyển cho các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Trình tự xét tại Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Mỗi hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư phải được ít nhất 03 (ba) giáo sư cùng chuyên ngành với ứng viên thẩm định, đánh giá, nhận xét bằng văn bản.

Mỗi hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư phải được ít nhất 03 (ba) giáo sư hoặc phó giáo sư cùng chuyên ngành với ứng viên thẩm định, đánh giá, nhận xét bằng văn bản. Người thẩm định phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, đánh giá, nhận xét của mình đối với hồ sơ của ứng viên.

Các thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ về các ý kiến thẩm định, đánh giá, kết luận đối với từng hồ sơ; thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện được trình bày Báo cáo khoa học tổng quan bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu công khai.

Các thành viên Hội đồng trao đổi trực tiếp với ứng viên về những nội dung ứng viên trình bày trong Báo cáo khoa học tổng quan và các nội dung liên quan; xác định trình độ ngoại ngữ và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của ứng viên.

Trên cơ sở đó, mỗi thành viên Hội đồng viết bản nhận xét có ký tên, nêu rõ điểm mạnh, điểm yếu về chuyên môn của ứng viên và kết luận ứng viên có đủ hoặc không đủ điều kiện để công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Bầu Ban kiểm phiếu, tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm công khai (có ghi rõ họ tên của người bỏ phiếu) đối với từng ứng viên. Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành có chức danh phó giáo sư đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì không tham gia trao đổi, đánh giá hồ sơ của mình, nhưng được tham gia bỏ phiếu tín nhiệm.

Toàn văn Dự thảo về công nhận tiêu chuẩn GS,PGS xem TẠI ĐÂY

Nhật Hồng

Link nội dung: https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/quy-dinh-moi-nhat-ve-thu-tuc-cong-nhan-tieu-chuan-gspgs-20171124162238217.htm