Thanh Hóa: Cấp 4,3 tỷ đồng kinh phí bảo hiểm thất nghiệp còn thiếu của năm cũ

(Dân trí) - Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa vừa nhận thêm kinh phí bổ sung cho năm 2014 là hơn 4,3 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt cấp kinh phí bảo hiểm thất nghiệp còn thiếu năm 2014 cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, tổng 1% kinh phí đóng Bảo hiểm thất nghiệp ngân sách địa phương đảm bảo là hơn 33,5 tỷ đồng; kinh phí đã cấp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2014 là hơn 29.1 tỷ đồng; kinh phí còn thiếu cấp bổ sung cho Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa năm 2014 là hơn 4,3 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí từ nguồn cải cách tiền lương năm 2016. UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nghiệp vụ để thông báo và cấp kinh phí Bảo hiểm thất nghiệp còn thiếu cho cơ quan Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng số kinh phí trên đúng quy định của Nhà nước về quản lý Qũy bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung phê duyệt nêu trên có trách nhiệm tổ chức thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định.

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung công việc có liên quan đến ngành, đơn vị; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa.

Duy Tuyên

Link nội dung: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/thanh-hoa-cap-43-ty-dong-kinh-phi-bao-hiem-that-nghiep-con-thieu-cua-nam-cu-20170124221500091.htm