Thủ tướng chỉ đạo việc tổ chức nhiều cơ quan chuyên môn ở TPHCM

(Dân trí) - Thủ tướng đồng ý chuyển Văn phòng Thường trực Ban An toàn giao thông TPHCM vào cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải, bảo đảm không tăng số lượng đầu mối tổ chức của Sở.

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM và các các cơ quan chuyên môn thuộc quận, huyện.

Ngoài ra, về số lượng Phó giám đốc Sở và số lượng cấp Phó của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; con dấu, tài khoản cơ quan chuyên môn cấp huyện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện theo Nghị định số 24/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Nghị định số 37/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các thông tư hướng dẫn thi hành.

Đối với việc chuyển đổi Văn phòng Ủy ban Phòng chống AIDS thành Trung tâm Phòng chống AIDS thuộc Sở Y tế, Thủ tướng yêu cầu thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 51/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức lại Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố, Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố và Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm thành các đơn vị sự nghiệp phù hợp với Nghị định số 11/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Đồng thời sắp xếp lại Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp theo hướng là tổ chức phối hợp liên ngành, không thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Về chức năng, nhiệm vụ của các Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện của TPHCM, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp UBND TPHCM rà soát, đánh giá việc triển khai quy định về tổ chức cơ quan chuyên môn trên địa bàn thành phố, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Thế Kha

Link nội dung: https://dantri.com.vn/chinh-tri/thu-tuong-chi-dao-viec-to-chuc-nhieu-co-quan-chuyen-mon-o-tphcm-20160303121034829.htm