Đại học Quốc gia được đào tạo ngành mới chưa có trong danh mục

(Dân trí) - Giám đốc Đại học quốc gia được quyết định mở thí điểm các ngành và chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ chưa có trong danh mục đào tạo Nhà nước.

Đó là một trong những nội dung của Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg  do Thủ tướng Chính phủ đã ký  ban hành ngày 26/3/2014 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2014 và thay thế Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký ngày 12/02/2001 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia.

Quy chế quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (được gọi chung là Đại học Quốc gia) và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

ĐH Quốc gia Hà Nội.
ĐH Quốc gia Hà Nội.

Theo quyết định, Đại học quốc gia là cơ sở giáo dục đại học có các đơn vị thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp, đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; có cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, trong đó tập trung vào lĩnh vực khoa học, công nghệ cao và một số lĩnh vực kinh tế- xã hội mũi nhọn.

Quyết định đã đề cập đến Hội đồng khoa học và đào tạo và một số hội đồng tư vấn khác. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng Đại học quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội đồngĐại học quốc gia như tiêu chuẩn Giám đốc Đại học quốc gia.

Giám đốc, Phó Giám đốc Đại học quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; có nhiệm kỳ là 5 năm và không giữ quá 2 nhiệm kỳ liên tục.

Giám đốc Đại học quốc giaquyết định thành lập Hội đồng bảo đảm chất lượng giáo dục của Đại học quốc gia và một số hội đồng tư vấn khác để tư vấn cho Giám đốc Đại học quốc gia về công tác bảo đảm chất lượng đào tạo, nghiên cứu và các hoạt động khác của Đại học quốc gia.

Về Hoạt động đào tạo,Đại học quốc gia được chủ động mở ngành, chuyên ngành đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo Danh mục các ngành, chuyên ngành đào tạo của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Danh mục đào tạo Nhà nước). Giám đốc Đại học quốc gia quyết định mở ngành, chuyên ngành đào tạo theo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giám đốc Đại học quốc gia được quyết định mở thí điểm các ngành và chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ chưa có trong Danh mục đào tạo Nhà nướctheo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành, chuyên ngành do Bộ GD-ĐT ban hành và báo cáo Bộ GD-ĐT theo dõi, kiểm tra. Sau thời gian thí điểm 02 khóa học (tính đến khi tốt nghiệp), Đại học quốc gia báo cáo Bộ GD-ĐT và kiến nghị bổ sung vào Danh mục đào tạo Nhà nước.

Về tuyển sinh, Đại học quốc gia được tự quyết định về phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh trong Đại học quốc gia. Hàng năm, căn cứ vào tiêu chí, nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, Đại học quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổng hợp chỉ tiêu tuyển sinh của từng đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thông báo tuyển sinh.

Đại học quốc gia được quyền in các loại văn bằng, chứng chỉ theo mẫu riêng phù hợp với hệ thống văn bằng, chứng chỉ của Nhà nước; thực hiện việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ theo quy định do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành.

Quy chế cũng quy định Đại học quốc gia tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về đảm bảo chất lượng giáo dục, đo lường và đánh giá trong giáo dục; nghiên cứu và áp dụng những thành tựu mới trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục, đo lường và đánh giá trong giáo dục của các nước tiên tiến; thực hiện đối sánh theo mốc chuẩn quốc gia và quốc tế làm cơ sở để xây dựng một số ngành, khoa đạt chuẩn quốc tế, từ đó nâng cao chất lượng mọi hoạt động trong Đại học quốc gia.

Hồng Hạnh

Link nội dung: https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/dai-hoc-quoc-gia-duoc-dao-tao-nganh-moi-chua-co-trong-danh-muc-1396400894.htm