Tin tức về chủ đề "Phó Chủ tịch UBND tỉnh"

Khởi sắc phong trào xã hội hóa giáo dục, nuôi heo đất tiết kiệm

Khởi sắc phong trào xã hội hóa giáo dục, nuôi heo đất tiết kiệm

Phong trào xã hội hóa giáo dục, nuôi heo đất tiết kiệm trong năm 2015 được Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu chú trọng và đã đạt nhiều kết quả tốt. Năm 2016, Tỉnh Hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào này để góp phần vào phát triển công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập địa phương.