Thứ hai, 11/03/2019 - 08:54

Quy định về ký hợp đồng với lao động nước ngoài

Công ty TNHH DIGI-TEXX Việt Nam (TPHCM) có lao động nước ngoài đã ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 2 lần, mỗi lần 2 năm, theo đúng yêu cầu của giấy phép lao động.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, khi ký kết lần 3, Công ty cần ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 2 năm hay hợp đồng lao động không xác định thời hạn?

Về vấn đề này, Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 173 của Bộ luật Lao động năm 2012 thì thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 2 năm.

Khoản 3, Điều 174 Bộ luật Lao động quy định, giấy phép lao động hết hiệu lực khi nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.

TheoChinhphu.vn