Nhìn lại một năm kinh tế Quảng Nam khởi sắc

(Dân trí) - Trong năm 2018 các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn dân trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 01/12/2017 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 7/12/2017; Chương trình công tác của UBND tỉnh với các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; qua đó đã đạt được những kết quả phấn khởi.

Năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 68.100 tỷ đồng, tăng 8,11% so với năm 2017 (bình quân 3 năm (2016-2018) tăng 13,1%); vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực nông - lâm - thuỷ sản còn 12%, khu vực công nghiệp và xây dựng, thương mại - dịch vụ 88%, trong đó công nghiệp xây dựng 36,8%. GRDP bình quân đầu người hơn 61 triệu đồng/người.

Tổng kết kinh tế Quảng Nam 2018

Năm 2018, ngành công nghiệp tăng gần 14%. Trong ảnh: Sản xuất ô tô tại Nhà máy ô tô Trường Hải, Khu kinh tế mở Chu Lai

 

Ngành công nghiệp - xây dựng tăng trưởng gần 13,3%, bình quân 3 năm tăng gần 15,3%; trong đó công nghiệp tăng gần 14%; ngành dịch vụ hơn 6,3%, bình quân 3 năm tăng 13,7%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng hơn 49.800 tỷ đồng, tăng gần 1,4 lần so năm 2016; hoạt động du lịch tăng trưởng khá, tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên 6,5 triệu lượt, tăng 21,5%, bình quân 3 năm tăng 19%/năm.

Nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì và phát triển ổn định, tăng trưởng 4,28%, bình quân 3 năm tăng 3,8%/năm. Sản xuất nông nghiệp năm 2018 được mùa, năng suất lúa đạt 53,6 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha; sản lượng đạt trên 462 nghìn tấn, tăng 1 nghìn tấn so với năm 2017. Chăn nuôi gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định, ít xảy ra dịch bệnh.

Đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,38%, vượt kế hoạch đề ra.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 23.741 tỷ đồng, tăng 20,66% so với dự toán; trong đó thu nội địa hơn 19.131 tỷ đồng, tăng 23,62% so với dự toán. Thu xuất nhập khẩu hơn 4.405 tỷ đồng, tăng 4,88% so với dự toán (tính đến ngày 31/12/2018).

Tổng kết kinh tế Quảng Nam 2018

Trong năm 2018, tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên 6,5 triệu lượt, tăng 21,5%, bình quân 3 năm tăng 19%/năm. Trong ảnh: Khách nước ngoài tham quan phố cổ Hội An

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương hơn 18.917 tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán; trong đó, chi thường xuyên 11.740 tỷ đồng, tăng 2% dự toán, chi đầu tư phát triển 4.420 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động năm 2018 gần 48.970 tỷ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm.

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh đã sắp xếp, ổn định dân cư cho 1.860 hộ, đạt 65,6% kế hoạch.

Đến nay, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) là 13,51 tiêu chí/xã, tăng 0,4 tiêu chí/xã so với năm 2017, trong đó các xã miền núi bình quân đạt 10,02 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 5 tiêu chí, đến cuối năm 2018, có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến cuối năm 2018 là 86 xã, đạt tỷ lệ 42,15%.

Tổng kết kinh tế Quảng Nam 2018

Giao thông tỉnh Quảng Nam đã có bước đột phá trong năm 2018. Trong ảnh: Vòng xuyến 2 tầng ở Khu kinh tế mở Chu Lai được khánh thành cuối năm 2018

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững. Trong năm đã giảm được 6.575 hộ nghèo (tỷ lệ giảm 1,71%); số hộ nghèo của tỉnh còn 31.537 hộ (tỷ lệ 7,57%).

Quản lý tài nguyên, môi trường được quan tâm, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt; Các vấn đề về văn hóa, xã hội được tập trung giải quyết; Cải cách hành chính được tập trung thực hiện…

Đặc biệt, trong năm 2018, Quảng Nam thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực.

Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, nhiều tuyến giao thông quan trọng hoàn thành đưa vào sử dụng; Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tiếp tục được đầu tư 7/9 Khu công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy 51,2%; 55 cụm công nghiệp đang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng, tỷ lệ lấp đầy 66,4%. Hạ tầng đô thị từng bước được nâng cấp, mở rộng; TP Tam Kỳ được công nhận đô thị loại 2, TP Hội An hoàn thiện cơ bản tiêu chí đô thị loại 2; công nhận Thị xã Điện Bàn, huyện Núi Thành đang hoàn chỉnh hồ sơ để công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 4 và lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, các đô thị trung tâm huyện đang khảo sát, đánh giá, phân loại theo quy định.

Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đẩy mạnh Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn.

Qua phân tích chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 3 năm gần đây đều nằm trong top 10 tỉnh, thành phố có chỉ số tốt. Thành lập mới hơn 1.200 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh lên gần 6.700 doanh nghiệp.

Trong năm 2018, tỉnh đã cấp mới 26 dự án FDI, tổng vốn đăng ký gần 300,8 triệu USD, tăng 9 dự án so với năm 2017; nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh lên 169 dự án, với tổng vốn đăng ký 5,8 tỷ USD.

Cấp phép 64 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 6.000 tỷ đồng. Các dự án tập trung phần lớn tại Khu KTM Chu Lai, các dự án du lịch ven biển và các cụm, khu công nghiệp tại các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Điện Bàn.

Mục tiêu trong năm 2019, Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển nguồn nhân lực. Triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, hiệu lực quản lý nhà nước. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chủ động tích cực hội nhập quốc tế.

Về kinh tế: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng khoảng 7-7,5% so với năm 2018; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 30% GRDP; Thu nội địa tăng 7,3% so với năm 2018; Phấn đấu đạt thêm 13 xã nông thôn mới.

Về xã hội: Phấn đấu giảm trên 5.000 hộ nghèo. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%; Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 37 giường/vạn dân; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy sinh dưỡng thể nhẹ cân phấn đấu năm 2019 còn dưới 11%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93% (cả nước 88,1%).

Về môi trường: Tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,7%; Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 93,8%; Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch 77%; Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom 90%.

C.Bính