Thanh Hóa: Quy định mới về định mức học sinh và giáo viên trên một lớp học

Dân trí Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định về việc quy định định mức bình quân học sinh/lớp và định mức biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính của các trường THPT, trường THCS và THPT công lập trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, đối với trường THPT là 42 học sinh/lớp, 2,20 giáo viên/lớp. Quyết định này cũng quy định về cơ cấu cán bộ quản lý đối với trường hạng 1 có 3 hiệu phó, trường hạng 2 có 2 hiệu phó và trường hạng 3 có 1 hiệu phó. Về nhân viên hành chính, trường hạng 1 là 4 người, hạng 2 là 3 người và hạng 3 là 3 người.

Trường THPT chuyên Lam Sơn
Trường THPT chuyên Lam Sơn

Đối với cấp THPT trong Trường THPT có 2 cấp học thì số lượng học sinh được quy định là 42 học sinh/lớp và 2,20 giáo viên/lớp. Riêng cấp THCS sẽ được phân theo vùng. Theo đó,khu vực thành phố, thị xã là 41 học sinh/ lớp; đồng bằng trung du ven biển 39 học sinh/lớp; núi thấp 37 học sinh/lớp; núi cao 34 học sinh/lớp và 1,85 giáo viên/lớp.

Trường THPT chuyên Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa không được quá 35 học sinh/lớp; 3,10 giáo viên/ lớp; cơ cấu cán bộ quản lý nhà trường có 1 hiệu trưởng, 3 hiệu phó và 13 nhân viên hành chính.

Còn Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh cũng không quá 35 học sinh/lớp; 2,40 giáo viên/lớp, cơ cấu cán bộ quản lý nhà trường gồm 1 hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng. Riêng nhân viên hành chính là 10 hoặc 11 người, nếu quy mô trường trên 400 học sinh.

Về cán bộ chuyên trách làm công tác Đoàn, Hội trong trường thực hiện theo quy định tại quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 6/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề và quy định hiện hành của pháp luật.

Theo quyết định này của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thì các quy định trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Duy Tuyên