Học viện Quản lý giáo dục đào tạo gì?

Dân trí Năm 2008, trường HV Quản lý giáo dục tuyển sinh khoá 2 dành cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Với đặc trưng là trường đầu ngành về khoa học quản lý giáo dục trong hệ thống các trường đại học Việt Nam nên ngành nghề có những điểm khá khác biệt.

Năm 2008, trường HV Quản lý giáo dục tiếp tục tuyển sinh 3 ngành gồm: Quản lý giáo dục; Tin học ứng dụng và Ngành tâm lý học với tổng chỉ tiêu là 650.

Để tạo cho các bạn thí sinh, Dân trí xin cung cấp một số thông tin về ngành nghề đào tạo của trường. Thông tin này do các Phòng, Ban của Học viện cung cấp.

1. Ngành Quản lý giáo dục - Mã ngành 601: Dự kiến 300 chỉ tiêu (Khối A, C, D1)

Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý, giáo dục và kiến thức chuyên sâu về quản lý giáo dục; Có kỹ năng giám sát, đánh giá kết quả hoạt động và thực hiện các chức năng quản lý ở các cơ quan, tổ chức giáo dục; Có khả năng nghiên cứu và giải quyết những vấn đề của khoa học quản lý nảy sinh trong quá trình quản lý giáo dục; Có năng lực tự học, nghiên cứu khoa học, tiếp tục học ở trình độ cao hơn về quản lý nói chung và quản lý giáo dục nói riêng.

Nơi làm việc: Cán bộ, chuyên viên các phòng/ban đào tạo, tổ chức hành chính, kế hoạch tài chính, đánh giá chất lượng, quản lý dự án, … trong các cơ quan quản lý GD-ĐT (Vụ, Viện, Sở, Phòng); Các trường, cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập; các tổ chức chính trị, xã hội; Hoặc làm cán bộ giảng dạy.

2. Ngành Tin học ứng dụng – Mã ngành 102: Dự kiến 250 chỉ tiêu (Khối A)

Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý nói chung và quản lý giáo dục nói riêng; Có khả năng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý chuyên môn, nhân sự, hành chính, tài chính...

Nơi làm việc: Chuyên viên công nghệ thông tin tại các cơ quan quản lý GD-ĐT và các trường, cơ sở giáo dục; Các tổ chức, cơ quan Nhà nước, tư nhân; Các doanh nghiệp hoặc làm cán bộ giảng dạy.

3. Ngành Tâm lý – Giáo dục học – Mã ngành 603: Dự kiến 100 chỉ tiêu ( Khối C,D1)

Mục tiêu: Trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản các kiến thức tâm lý học, giáo dục học; Có khả năng ứng dụng các thành tựu của khoa học tâm lý, giáo dục trong hoạt động giáo dục, tư vấn, dịch vụ và phát triển cộng đồng; Có khả năng nghiên cứu khoa học, giảng dạy và tổ chúc các hoạt động dạy học về tâm lý học và giáo dục học;

Nơi làm việc: Giáo viên, giảng viên tại các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; Cán bộ, chuyên viên, nghiên cứu viên tại các cơ quan quản lý giáo dục (Vụ, Viện, Sở , Phòng) và các cơ quan nghiên cứu; chuyên gia tư vấn tâm lý trong các trung tâm tư vấn tâm lý, các tổ chức chính trị xã hội.

Nguyễn Hùng