Trường ĐH vi phạm sẽ không được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm

(Dân trí) - Cơ sở giáo dục đại học vi phạm quy định về đối tượng, điều kiện và chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định hiện hành không được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong thời hạn 5 năm.

Đây là một trong những điểm mới tại dự thảo Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng mầm non; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ vừa được Bộ GD - ĐT đưa ra lấy ý kiến.

Trường ĐH vi phạm sẽ không được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm - 1

Trường đại học vi phạm sẽ không được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong thời hạn 5 năm.

Phải xác định chỉ tiêu theo 24 lĩnh vực đào tạo

Dự thảo Thông tư được xây dựng với một số điểm mới sửa đổi bổ sung cụ thể như: Ban hành nguyên tắc chung trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh nhằm hoàn thiện quy định trong xác định chỉ tiêu và đảm bảo tính thống nhất, nhất quán trong xác định chỉ tiêu đối với các trình độ đào tạo được Quy định chi tiết tại điều 3 của dự thảo thông tư;

Cho phép các trường đủ điều kiện tự chủ theo quy định của Luật GDĐH và Nghị định 99 và đảm bảo quy định khác của thông tư như tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, không vi phạm quy định về tuyển sinh và đào tạo,... được xác định chỉ tiêu tối đa theo năng lực;

Để đảm bảo quy định của Luật GDĐH và Nghị định 99, đối với các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục xác định và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo các trình độ và hình thức đào tạo đối với các cơ sở giáo dục trên cơ sở năng lực đào tạo của cơ sở giáo dục và nhu cầu sử dụng, đảm bảo phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định của cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục cùng các quy định hiện hành của pháp luật;

Bổ sung thêm quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành đào tạo liên ngành (không nằm trong 23 lĩnh vực đã được quy định trong danh mục giáo dục và đào tạo cấp IV của Bộ GD&ĐT) để tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo đã mở các ngành mới đáp ứng nhu cầu xã hội;

Quy định đối với trình độ ĐH phải xác định chỉ tiêu theo 24 lĩnh vực đào tạo để hướng tới nâng cao chất lượng tuyển sinh và đào tạo, đảm bảo đủ đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia xác định chỉ tiêu có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực/ ngành tham gia đào tạo.

Trong khi đó quy định hiện hành chỉ yêu cầu cơ sở đào tạo xác định chỉ tiêu trình độ đại học theo 7 khối ngành (mỗi khối ngành gồm nhiều lĩnh vực) dẫn đến tình trạng còn một số trường tuyển sinh nằm trong chỉ tiêu khối ngành nhưng không đảm bảo đội ngũ giảng viên đứng lớp có chuyên môn phù hợp với ngành/lĩnh vực tham gia.

Trường ĐH vi phạm sẽ không được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm - 2

 24 lĩnh vực đào tạo phải xác định chỉ tiêu

Bổ sung thêm quy định đối với cơ sở vi phạm

Dự thảo thông tư cũng bổ sung quy định đối với cơ sở đào tạo vi phạm quy định về đối tượng, điều kiện và chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định hiện hành không được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong thời hạn 5 năm kể từ khi có kết luận về việc vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường phải báo cáo Bộ GD&ĐT xem xét, thông báo chỉ tiêu căn cứ vào mức độ vi phạm theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng tối đa được không vượt quá 90% năng lực thực tế của cơ sở đào tạo để đảm bảo quy định của Luật GDĐH;

Tăng tỷ lệ xác định chỉ tiêu vừa học vừa làm đối với lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành đào tạo giáo viên được xác định tối đa không quá 50% tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy của lĩnh vực đào tạo và trình độ đào tạo đó (trước đây là 30% như các lĩnh vực khác) để đảm bảo phù hợp với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn đối với nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành đào tạo giáo viên

Bổ sung quy định xác định chỉ tiêu đào tạo từ xa nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh đào tạo từ xa (trước đây chưa có quy định cụ thể mà giao cho các trường thực hiện theo đề án tuyển sinh của từng trường).

Xác định chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ thống nhất với nguyên tắc xác định chỉ tiêu đối với trình độ đại học, tiến sĩ, cụ thể bằng tổng quy mô đào tạo thạc sĩ tối đa theo năng lực  trừ đi quy mô đào tạo thạc sĩ hiện tại cộng với số học viên dự kiến sẽ tốt nghiệp trong năm tuyển sinh.

Đồng thời năng lực thực tế tối đa xác định đối với các giảng viên tiến sĩ, PGS, GS được xác định cùng mức không phân biệt học hàm học vị (trước đây chỉ xác định trên cơ sở năng lực giảng viên hướng dẫn và phân biệt theo trình độ, học hàm của giảng viên hướng dẫn).

Bộ GD&ĐT cho biết, một trong những mục tiêu Dự thảo Thông tư sau khi được ban hành sẽ góp phần tăng quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục tự chủ và chịu trách nhiệm giải trình, tự chịu trách nhiệm của lãnh đạo người đứng đầu và của cơ sở đào tạo trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

Bài liên quan
Đang được quan tâm