Thứ bảy, 11/01/2020 - 15:44

Sẽ sửa đổi, xóa bỏ một số tiêu chí thành viên Hội đồng giáo sư nhà nước, ngành, cơ sở

Dân trí

Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo lần 2 để lấy ý kiến về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Sẽ sửa đổi, xóa bỏ một số tiêu chí thành viên Hội đồng giáo sư nhà nước, ngành, cơ sở - 1

Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Cụ thể, nội dung sửa đổi gồm: Trình tự bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Theo đó, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm trước giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và lý lịch khoa học, số lượng ứng viên giới thiệu tối đa bằng số lượng thành viên của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm trước.

Cơ sở giáo dục đại học giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và lý lịch khoa học, mỗi ngành giới thiệu tối đa 03 (ba) ứng viên.

Nhà giáo, nhà khoa học đang giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục đại học được giới thiệu ứng viên thông qua hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước chỉ đạo xây dựng phương án giới thiệu trực tuyến phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể hàng năm;

Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước tổng hợp danh sách ứng viên được giới thiệu từ các nguồn nêu trên trình Thường trực hội đồng Giáo sư nhà nước thống nhất danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành; Phó chủ tịch và Thư ký Hội đồng.

Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước trình Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước xem xét, quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành; bổ nhiệm Phó chủ tịch, Thư ký Hội đồng và các Ủy viên.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng sẽ thay thế cụm từ “tóm tắt lý lịch khoa học  bằng cụm từ “lý lịch khoa học”.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng bãi bỏ điểm e khoản 3 Điều 7, khoản 4 Điều 14 và khoản 4 Điều 20.

Cụ thể bãi bỏ các nội dung về cơ cấu tổ chức và trình tự bổ nhiệm ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước; về “Danh sách thành viên hội đồng Giáo sư nhà nước và bản tóm tắt lý lịch khoa học của các thành viên được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước”;

Bãi bỏ về cơ cấu tổ chức và trình tự thành lập, bổ nhiệm thành viên Hội đồng Giáo sư ngành; về “Ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì năm đó không tham gia Hội đồng Giáo sư ngành”.

Về cơ cấu tổ chức và trình tự thành lập, bổ nhiệm thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở, bãi bỏ khoản 4 về “Ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì năm đó không tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở”.

Hồng Hạnh