Thứ ba, 28/10/2014 - 15:21

Năm 2015: Mỗi ngành, nghề sẽ có mức học phí khác nhau

Dân trí

Các trường công được quyết định mức giá đào tạo bình quân tối đa bằng mức trần học phí do Nhà nước quy định cộng với khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp bình quân cho mỗi sinh viên công lập trong cả nước.

Đây là một trong những nội dung của dự thảo Nghị định Quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo của Chính phủ vừa đưa ra trưng cầu ý kiến.

Lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục, đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2015 đến năm 2018.

Về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo tự chủ hoàn toàn, các đơn vị giáo dục được tự chủ về giá đào tạo (học phí) cụ thể như sau: Các trường được Quyết định mức giá đào tạo bình quân tối đa bằng mức trần học phí do Nhà nước quy định cộng với khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp bình quân cho mỗi sinh viên công lập trong cả nước.

Quyết định mức giá đào tạo cụ thể (cao hoặc thấp hơn mức giá đào tạo bình quân tối đa) đối với từng ngành, nghề, chương trình đào tạo theo nhu cầu người học và chất lượng đào tạo, bảo đảm mức giá đào tạo bình quân trong trường không vượt quá giới hạn mức giá đào tạo tối đa nêu trên; thực hiện công khai mức giá đào tạo cho người học trước khi tuyển sinh.

Thực hiện chính sách học bổng đối với học sinh, sinh viên giỏi, sinh viên là đối tượng chính sách. Nhà nước hỗ trợ đến mức trần học phí do Chính phủ quy định đối với sinh viên là đối tượng chính sách.

Giá dịch vụ, quy định cụ thể và công khai những khoản giá dịch vụ ngoài giá đào tạo (học phí) theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí.

Nhà nước quy định mức giá cụ thể hoặc khung giá phù hợp với từng loại dịch vụ giáo dục, đào tạo sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về giá.

Về sử dụng nguồn thu, trích lập quỹ sẽ quyết định việc sử dụng nguồn thu của đơn vị để chi cho các hoạt động thường xuyên, bảo đảm đạt chuẩn chất lượng đầu ra theo đúng cam kết.

Phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại được trích lập các quỹ như sau: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; Quỹ khen thưởng; Quỹ phúc lợi; Quỹ dự phòng ổn định thu nhập và các Quỹ hỗ trợ sinh viên. Trong đó, trích tối thiểu 25% chênh lệch thu chi cho Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Mức trích lập các quỹ còn lại và mức trả thu nhập tăng thêm do Hiệu trưởng quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Khoản thu học phí và các khoản thu dịch vụ khác được gửi ngân hàng thương mại; toàn bộ tiền lãi được sử dụng để lập các quỹ học bổng cho sinh viên.

Hồng Hạnh