Thứ hai, 03/11/2014 - 10:57

Hải Dương “siết” vi phạm về dạy thêm, học thêm

Qua thực tế kiểm tra, giám sát hoạt động dạy thêm, học thêm, Sở GD-ĐT Hải Dương đã phát hiện các vi phạm quy định dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

Cụ thể: Tổ chức dạy thêm, học thêm không có giấy phép; tổ chức lớp dạy thêm, học thêm với học sinh tiểu học; số học sinh học thêm vượt quá 40 học sinh/lớp; cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm không đảm bảo;

Dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa nhưng chưa được sự cho phép của thủ trưởng đơn vị quản lý; người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm không có trình độ đào tạo theo quy định...

Để đảm bảo hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GD-ĐT, của UBND, Sở GD&ĐT yêu cầu rà soát, tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

Theo đó, đối với Hiệu trưởng trường THPT, trường THCS, Giám đốc Trung tâm GDTX, phổ biến, quán triệt các quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GD-ĐT, quy định của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở GD-ĐT tới cán bộ, giáo viên để đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên do đơn vị quản lý tham gia dạy thêm ngoài nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định, như:

Có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị trong đơn xin dạy thêm ngoài nhà trường theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT;

Chỉ dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm được theo nguyện vọng học sinh và phải được sự cho phép của Thủ trưởng đơn vị;

Chỉ dạy thêm ngoài nhà trường khi đã đăng ký dạy thêm với tổ chức, cá nhân đứng ra tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường được cấp phép theo quy định, tuyệt đối không tự tổ chức và tự dạy thêm ngoài nhà trường.

Đồng thời, chịu trách nhiệm về việc xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý các sai phạm của giáo viên đang tham gia dạy thêm ngoài nhà trường thuộc đơn vị quản lý..

Sở cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị lập danh sách cán bộ, giáo viên thuộc đơn vị quản lý tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Các trường THPT, các Trung tâm GDTX gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 15/11/2014; các trường THCS gửi về Phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố để Phòng theo dõi quản lý và tập hợp báo cáo Sở.

Đối với các các Phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố, tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND cấp huyện quản lý, chỉ đạo, triển khai việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn quản lý;

Tăng cường vai trò của các xã, phường trong việc quản lý, phát hiện, kiến nghị xử lý các trường hợp dạy thêm, học thêm trái quy định trên địa bàn, đặc biệt là thành phố Hải Dương;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cá nhân, tổ chức đang hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý; phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm;

Đảm bảo tất cả các cá nhân, tổ chức đang tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý phải có giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường của các tổ chức, cá nhân.

Xử lý kịp thời việc thu hồi giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường đối với tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định tại Thông tư 17. Quy trình cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường thực hiện theo quy định tại công văn số 1237/SGDĐT-GDTrH của Sở GD-ĐT.

Sở cũng yêu cầu các Phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn lập danh sách các cá nhân, tổ chức đã được Phòng GD-ĐT cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và tập hợp danh sách cán bộ, giáo viên thuộc các trường THCS tham gia dạy thêm ngoài nhà trường gửi về Sở GD-ĐT (trước ngày 19/11/2014.

Theo Lập Phương
Giáo dục & Thời đại