Điều lệ trường Cao đẳng mới: Hiệu trưởng trường tư không quá 75 tuổi

(Dân trí) - Độ tuổi giữ chức vụ hiệu trưởng đối với trường cao đẳng tư thục là không quá 75 đối với nam và không quá 70 đối với nữ.

Đó là một trong những nội dung của Thông tư Điều lệ trường cao đẳng mới mà Bộ GD-ĐT vừa ban hành. Điều lệ này áp dụng đối với các trường cao đẳng công lập, trường cao đẳng tư thục, trường cao đẳng cộng đồng.

Theo Thông tư, Trường cao đẳng thực hiện nhim vvà quyn hn theo quy đnh ti Điu 28 ca Luật Giáo dục đại học. Quyền tự chủ của trường cao đẳng được quy định tại Điều 32 của Luật Giáo dục đại học và một số quy định cụ thể như sau: Được Quyết định mục tiêu, chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường; Quyết định thành lập bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát triển nhà trường;

Thu, chi tài chính, đầu tư phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật; quyết định mức thu học phí tương ứng với điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đối với chương trình đào tạo chất lượng cao và các quy định về tự chủ tài chính đối với trường cao đẳng; Tuyển sinh và phát triển chương trình đào tạo

Đối với Trường cao đẳng cộng đồng thực hiện trách nhiệm và quyền của trường cao đẳng quy định thêm như sau: Hợp tác với các trường đại học xây dựng chương trình chuyển tiếp lên trình độ đại học để sinh viên được đào tạo liên thông theo đề án hợp tác và cam kết giữa hai trường trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật; Tổ chức các chương trình giáo dục cho người lớn tuổi và các chương trình bồi dưỡng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng;

Thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu công việc; Thực hiện kế hoạch đào tạo mềm dẻo để người học có thể được bảo lưu kết quả học tập theo quy định của nhà trường và nhận bằng tốt nghiệp khi hoàn thành chương trình đào tạo và đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; Tự quyết định phương án tuyển sinh và tự điều chỉnh tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh chính quy và vừa làm vừa học trong tổng chỉ tiêu được xác định theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng, đtui bnhim nhiệm kỳ đầu của hiệu trưng không quá 55 đi vi nam và không quá 50 đi vi n tính đến tháng thực hiện quy trình bổ nhiệm

Hiệu trưởng trưng cao đẳng tư thc do hội đồng qun trbu theo nguyên tc bphiếu kín và phải được trên 50% tổng số thành viên ca hội đồng qun tr đồng ý; Đtui giữ chức vụ hiệu trưng đối với trường cao đẳng tư thục là không quá 75 đi vi nam và không quá 70 đi vi n.

Các trường cao đẳng là trường thành viên của các đại học vùng áp dụng Điều lệ này và Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các quy định về hoạt động của trường cao đẳng và quyền lợi của người học tại Điều lệ này; thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 2/3/2015.

Hồng Hạnh

 

Đang được quan tâm