ĐH Ngoại Thương gia nhập mạng lưới đảm bảo chất lương AUN-QA

(Dân trí) - Ngày 21/06, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Lễ công bố chứng nhận thành viên liên kết (Associate Member) của Mạng lưới đảm bảo chất lượng thuộc Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á – Đảm bảo chất lượng (ASEAN Universities Network – Quality Assurance - AUN-QA).

Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (ASEAN Universities Network - AUN) là một tổ chức độc lập, được thành lập vào tháng 11/1995, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội các nước Đông Nam Á và sự ủy nhiệm của các Bộ Trưởng. AUN chịu trách nhiệm về giáo dục đại học trong khu vực Đông Nam Á, mục đích hoạt động của AUN là nhằm đẩy mạnh sự phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục đại học trong khu vực Đông Nam Á và với các đối tác khác của Mạng lưới.

Chứng chỉ Associate Member của AUN-QA
Chứng chỉ Associate Member của AUN-QA

Một trong những hoạt động trọng tâm của AUN là hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trong khu vực Đông Nam Á nên AUN đã thành lập mạng lưới đảm bảo chất lượng thuộc AUN vào năm 1998. AUN-QA chịu trách nhiệm nhiệm đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng trong các trường đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và hợp tác với các tổ chức trong khu vực và trên thế giới vì lợi ích chung của công đồng trong khu vực Đông Nam Á. Từ năm 2013, Ban Thư ký AUN-QA đã triển khai chương trình thành viên liên kết (Associate Member) nhằm tăng cường hệ thống đảm bảo chất lượng và nâng cao kỹ năng chuyên môn cho các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á.

Việc AUN công nhận Trường Đại học Ngoại thương là thành viên liên kết của AUN-QA không chỉ giúp cho Nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Nhà trường theo hướng tiếp cận tiêu chuẩn trong khu vực, mà còn tạo điều kiện để nhà trường cũng như các chương trình đào tạo của Nhà trường được kiểm định và công nhận bởi AUN-QA. Từ đó, Nhà trường có nhiều cơ hôi hợp tác với AUN cũng như các đối tác của AUN trong việc triển khai hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên, nâng cao năng lực đội ngũ chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng.

Trở thành thành viên của AUN-QA thể hiện sự quyết tâm của ĐH Ngoại Thương trong việc không ngừng đổi mới hoạt động của nhà trường, nâng cao vị thế của nhà trường trong khu vực và trên thế giới; tạo tiền đề quan trọng góp phần nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo của nhà trường, đặc biệt là chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao theo hướng tiếp cận tiêu chuẩn khu vực và quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW và Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 02/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của nhà trường giai đoạn 2015-2017.

Nguyễn Hùng