Bộ Quốc phòng và Bộ GD-ĐT tổ chức giao ban công tác giáo dục

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng vừa phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo dục, đào tạo trong quân đội năm 2020.

Trung tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong GD-ĐT tại các học viện, nhà trường quân đội cũng như công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng của 2 Bộ. Đồng thời, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến giáo dục, đào tạo trong quân đội.

Bộ Quốc phòng và Bộ GD-ĐT tổ chức giao ban công tác giáo dục - 1
Toàn cảnh hội nghị.

Tạo điều kiện để Bộ Quốc phòng mở ngành học mới

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến khẳng định, với sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện của hai Bộ, công tác GD-ĐT và giáo dục quốc phòng - an ninh đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng GD-ĐT trong Quân đội có nhiều chuyển biến tích cực; các nhà trường quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Ngô Minh Tiến mong muốn Bộ GD-ĐT tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Bộ Quốc phòng mở mã ngành đào tạo mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; giúp đỡ các trường Quân đội tham gia sâu hơn vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động chuyên môn do Bộ GD-ĐT tổ chức; tiếp tục hỗ trợ về chuyên môn, học liệu, ngân sách cho Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2015 - 2025 để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ trong Quân đội, đảm bảo tiến độ và đạt được mục tiêu của Đề án...

Trung tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Bộ GD-ĐT và các Bộ, Ban, ngành Trung ương, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các cơ sở đào tạo thuộc Bộ GD-ĐT thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng.

Sẽ xây dựng tài liệu, giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng hai Bộ đã phối hợp chặt chẽ, tích cực và đã đạt được kết quả tốt; trong đó có công tác tuyển sinh, đào tạo.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Quốc phòng hỗ trợ các cơ sở đào tạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh, mở mã ngành, thực hiện các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34). Đặc biệt, năm 2020, số lượng nhà giáo trong Bộ Quốc phòng đạt danh hiệu GS, PGS tăng đáng kể.

Chia sẻ về một số kiến nghị đề xuất của các đại biểu, Thứ trưởng trao đổi, Bộ GD-ĐT luôn tạo điều kiện cho các đơn vị mở mã ngành đào tạo mới, trong đó có tính đến yếu tố đặc thù.

Bước sang năm 2021, Thứ trưởng nhấn mạnh, hai Bộ cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác GD-ĐT, nhất là Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng tài liệu, giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh THPT, sinh viên đại học và đề án đào tạo giáo viên… nên rất cần sự phối hợp của Bộ Quốc phòng, để chương trình, kế hoạch đạt hiệu quả.